Σουβλάκια - Hellas :D (6)

1 Name: Anonymous Linguist : 2007-01-21 22:25 ID:CoLPwBxn

Ερμμμ ναι, σε περίπτωση που περάσει ποτέ κανένας και μπορεί να διαβάσει αυτές τις γραμμές ας ρίξει μια βοή :P

2 Name: Anonymous Linguist : 2007-01-22 11:40 ID:Heaven

It's all Greek to me.

3 Name: Anonymous Linguist : 2007-01-22 14:25 ID:Q9+WQA70

LOL i didn't thought anyone would answer, cool :D

4 Name: Anonymous Linguist : 2007-01-24 22:11 ID:ZUObZW5U

I have a greek friend.

5 Name: Anonymous Linguist : 2007-01-26 12:48 ID:dJuRsf9i

Λολ.

6 Name: Anonymous Linguist : 2007-02-25 05:52 ID:ocJpBnZs

I'm gonna take it in college. Right now I am taking Latin III and maybe I'll take Latin IV before the end of my senior year. (I'm a junior.)

This thread has been closed. You cannot post in this thread any longer.