Anyone out there speak Vietnamese? (5)

1 Name: 1337 : 2007-10-20 21:39 ID:X8sKzdpJ

Hello.. I was wondering if anyone who speaks Vietnamese could translate this for me plox! I try and read it myself but I only get the basic idea.. I think I am missing a lot.

Tình bạn và tình yêu

*Tình bạn là khi bạn chơi với một người nhưng bạn lại thấy náo nhiệt chẳng kém gì một cuộc liên hoan.
Tình yêu là khi bạn đi dạo ở giữa phố đông người nhưng lại cảm thấy như chỉ có 2 người.

*Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.
Tình yêu là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn không hề như cũ, dù bạn vẫn "cảm thấy" người đó luôn bên bạn.

*Tình bạn là khi bạn hy vọng người đó làm được những điều tốt nhất.
Tình yêu là khi bản thân bạn cố gắng mang đến cho người đó những điều tốt nhất.

*Tình bạn là khi bạn "khẳng định" bạn sẽ cố gắng ở bên cạnh người đó khi người đó cần.
Tình yêu là khi bạn sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên cạnh người đó.

*Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu trong đó.
Nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó
tình bạn qua 24 chữ cái

2 Name: Anonymous Linguist : 2007-10-21 00:56 ID:OIDw4B+M

sorry for general vietnamese hijack, but woah, Vietnamese looks awesome. It has no business being mapped to the Latin alphabet but people said fuck it and jury-rigged it anyway.

3 Name: 1337 : 2007-10-21 01:12 ID:X8sKzdpJ

Ya. If it wasn't written in Latin characters I would have no hope of learning it at all. I can't even begin to comprehend the moonspeak symbols of Japanese and Korean and shit.

4 Name: Anonymous Linguist : 2007-11-08 13:52 ID:ARbds+7R

Vietnamese is such a funny language to listen to.

Sin jao.(?)

5 Name: Anonymous Linguist : 2007-11-08 21:57 ID:DZGFpG2z

>>3

Japanese Hiragana and Katakana aren't so much of a problem to learn. Korean has a syllabary too (Hangul), much like Japanese.

Watch out for Kanji/Hanja/Hanzi, though.

This thread has been closed. You cannot post in this thread any longer.