JAPAN (10A‰i‹vsage)

1 –¼‘OF 名無しさん@日本語勉強中 2005-03-25 12:33 ID:tX1B2D9y

What kind of country is Japan? Area: About 370,000km 2 mass About 250t population An about 120 million-man-day book is the small island country surrounded by the sea located in the east of the Asian Continent. About 70% of a country consists of mountains, about 25% consists of flat grounds, and the 5 remaining% is made of strong “y–Ê called a sumo ring in general. In this sumo ring, the guardian deity called a wrestler (sumo wrestler) is leading the life, and exchange is promoted in many the Japanese people and the friendships which live on mountains or the flat ground. Moreover, Japan is the result of the vast mountains zone, and it is also the feature that various climates and climates can be enjoyed by the district (however, since the climate or the climate of a "sumo ring" are not revealed, nobody understands a detailed situation). Especially, the highest mountain Mt. Fuji in Japan is a beautiful mountain which is proud of the altitude of 3776m, and serves as art of Japan and a subject matter of culture from ancient times. There are not few volcanoes which there are many volcanoes in Japan and are still continuing activity. Therefore, in Japan, there is a risk of an earthquake leading to many serious disaster. The wrestler is protecting Japanese people from the danger. A wrestler can stop the damage of an earthquake with the step called four crotches (sumo-style leg stomps). This is the outline of a small and big country "Japan." [Attention] The contents of this page are lies. please do not believe -- ‚Ë. By way of precaution.

2 –¼‘OF 名無しさん@日本語勉強中 2005-03-25 12:38 ID:tX1B2D9y

Basic school education system of Japan.
It is university four years of three years in the high school of three years in the junior high school of six years in the elementary school, and it is an elementary school and the junior high school is compulsory educations. The compulsory education is an education of parents' receiving the education from the child to have to have.
Parents flow to the person in the under when parents do not perform one's duty, and the child is not allowed to receive the compulsory education. (There seems to be a rule that only the south opportunity is made Ren according to the region, too. )Moreover, there is a special class "Young general" on the university.
It is said that rising to this class and being able to pack are only some limited men though young general has an important role of amusing oneself to the yacht because it sings the praises of youth.

3 –¼‘OF 名無しさん@日本語勉強中 2005-03-25 12:41 ID:tX1B2D9y

Technology of Japan(practical use of Takecopta)
It was formally announced that the measurement equipment producing company in Nagano Prefecture was advancing the practical use of the item 'Takecopta' that appeared in popular animated cartoon "Doraemon".
Development is a thing only of most being refrain from a final test flight by the closing phase in the near future. The plan starts in 1999, and the development department concludes that it doesn't obtain an enough buoyancy with a small propeller that appears from the research process in the animated cartoon. It attained to this practical use by scheduling the propeller to be enlarged and having converted.
This company is recruiting the pilot who tests Takecopta for the test flight. Because the centrifugal force of the propeller that invents the buoyancy is very strong, pilot's first prerequisite is assumed to be "The neck is strong". How or more is it about confident of strength of physical strength and the neck if it applies?

4 –¼‘OF 名無しさん@日本語勉強中 2005-03-25 12:45 ID:tX1B2D9y

Employment circumstances of Japan(accelerating ninja)
It is Samurai, and it is a ninja if it is said Japan. The foreign country with such an image seems not to be fewer either. Then, how does the current state of the ninja in actual Japan become it?
1054 people in 1800. However, the in existence of three people comes for the decreasing tendency to continue, and to be confirmed in 1990.
The investigation is said, "Recently, the ninja (omission Shinobu) who resigns is not endless" according to parties concerned though is not clarified the existence of "Hiding ninja" because of the self-return (Omission Shinobu's main reason is a right graph). It is becoming the world where it doesn't live easily like ninjas' real intentions.

5 –¼‘OF 名無しさん@日本語勉強中 2005-03-25 12:47 ID:tX1B2D9y

Prime Minister Koizumi supported by the people
Prime Minister Koizumi is collecting the people's hot support in Japan.
Prime Minister Koizumi who serves as 87 generation Prime Minister takes pride in a high approval rating in the bullish remark and performance without examples in the past. However, there seem to be a lot of specialists who think when present Prime Minister Koizumi is only an early stage of the growth process, too.
Prime Minister Koizumi has already been finishing the early stage according to a certain specialist, and it is said that growth to the inside fountain Prime Minister who is the next stage is the near future. In addition, there seems to be an opinion "The possibility of accomplishing the growth of the third stage to the Prime Minister Oizumi is incontrovertible 2?3 later if the untouched popularity continues", too. It seems not to be able to take one's eyes off Prime Minister Koizumi in the future though there are a lot of problems of the movement of "Koizumi lowering" in complicated diplomatic issue and intraparty etc.

6 –¼‘OF 名無しさん@日本語勉強中 2005-03-25 12:57 ID:tX1B2D9y

<a certain Japanese's personal information> -- my going home may obtain the question "what work is done" about late me of going home every day [ late / reason ] on March 25, 2005 I want to reply to the question today. Although it is me who have experienced various business, the present business is "work which takes the dust (dust) which was stuck for the keyboard of a personal computer." Since every personal computer is [ be / it ] under use in the daytime, work is impossible. Therefore, that I can carry out business will call it midnight after going back to the office of all employees that is,. Have you been convinced? Various work is such talks supporting the organization the "office." There is no day which does not look at the character of the folly "livedoor" of the friend who is on March 24, 2005 by news. It is the center of rumor just. The advantage of such subject was taken and my friend attached the name of "livedoor" to the first child of the wish. "Tanaka livedoor" -- It is the folly which carries violent opposition of relative all the persons concerned through. With others' home, a child's future is very anxious. Do you grow up into an important figure, or is a name prodigal owing to? My anticipation is the latter. It is stopping in the dawn and the company which greet in a company on March 23, 2005. I want to be thankful to the wife supporting such me from the bottom of my heart. Thank you. Because he is leading such a life, it is a daily lesson to see cleaning of early morning office. If a morning comes, the person in character with a staff sergeant will take along the "cleaning unit" who consists of 30 persons, and will play a trumpet aloud (5:00 a.m.). A cleaning unit strives for cleaning, singing a war song, and work is ended exactly at 7:00. The brilliant duty performed secretly every morning. It is taking its hat off at a pro's work. the daily dish which visits "DEPA underground" popular on March 21, 2005 -- buying it -- the "DEPA underground" in Shinjuku. It was crowded with popularity as usual. However, although generally caught by touch [ light "underground food floor" grade ], the "underground" of DEPA underground is coming from the "underground organization." If there is a trouble at a counter, men dangerous with an outlaw will appear from the back, and will go into mediation. It is such world. There are a face of a table and a hidden face in things. Talk which must not be forgotten. March 19, 2005 today -- working on a holiday -- they must be three pleasant consecutive holidays -- today -- working on a holiday. However, since a company does not accept, it is service at purity. Itself's pessimistic nature is reproachful. However, it is not bad. The map which looked old in the warehouse of a company was found. The mark of "x" can be checked on some maps and the character of "Itoi" can be checked by the side. However it may interpret moderately, this will call it the map of Tokugawa burying money. However, there is no HIMA which is now busy and goes to dig. Promptly, image training of the scene where it strikes and is pleased with burying money is visualized and carried out. About cooperator collection of "the lie festival (tentative name)" of which it notified by this BUROGU March 18, 2005 ‘± and cooperator collection (event plan) last week The applicant who fulfills conditions does not break but it is a little impatient. Were conditions too severe a little? Then, I want to suppose that a part of conditions are eased and it collects again. How is it the direction (or interested direction) which is experienced in the direction (experience is not asked) and event plan which has the direction (transportation-expenses provision is carried out) which can arrange about 1 time per week, and the fundamental knowledge of HTML and CSS by a [application condition] and the Tokyo suburbs living, and the direction of less than full 5 years old? It is waiting for the creative applicant who fulfills all the above-mentioned conditions to appear. Although a stop [ BMW which seems to be high-class in the apartment near the emblem house of BMW on March 16, 2005 ], does it know that there is a little mechanism in the emblem of that blue and white in fact? That emblem can be slid in the clockwise direction by the movable formula. If it is made to slide, a small emblem will appear, and if it is made to slide, a still smaller emblem -- Probably, there is a wooden doll in which the small doll is contained several times over with the folkcraft article of the Netherlands. It is such touch. However, the key is taking lessons from the last emblem and it opens only in owner. It is worrisome in the contents to which BMW owner also bolts a mouth firmly, and an emergency. It is coming by charm shopping on March 13 ("the country and Saitama" of Ê), 2005 to Saitama. Their single days are remembered and it is nostalgic. Although it is a famous talk, the Royal Family who there is no mailbox the "governor" in Saitama and is called "Kenou" is still reigning over the prefecture. The crimson carpet (carpet) which continues from a station to a prefectural office is dazzling. Such otherworldly places are one of the charm of "the country and Saitama" of Ê. In cooperator collection (event plan) this BUROGU, preparation of a certain plan (tentative name "a lie festival") is advanced towards this April Fool's Day (April 1) on March 11, 2005, and the cooperator is looked for. Please subscribe in the direction which fills with a [application condition] and the Tokyo suburbs living all of the direction which is experienced in the direction and an event plan with the direction which can arrange about 1 time per week, and the fundamental knowledge of HTML and CSS, and the direction [ of less than full 5 years old ] above-mentioned conditions energetically. I am waiting to pleasure. It has dabbled in the tobacco which had stopped the temptation busyness of tobacco long by the way of excuse on March 09, 2005. The sense of self-discipline cannot be forbidden. Although it was the tobacco which sucks up after a long time, after inhaling and dividing, one has noticed the tone of voice going up extremely. When an ingredient is seen, it is with "helium 0.5mg." The latest tobacco was impressed also by such ideas with whether it is. If it does not take care about the timing to inhale also in order not to write the shame which is not needed.

7 –¼‘OF 名無しさん@日本語勉強中 2005-03-25 15:17 ID:Heaven

This is what they call trolling?

8 –¼‘OF 名無しさん@日本語勉強中 2005-03-25 23:12 ID:Heaven

This is what they call tl;dr

9 –¼‘OF 名無しさん@日本語勉強中 2005-03-31 17:35 ID:Heaven

tl;dr

(too long; didn't read)

10 –¼‘OF 名無しさん@日本語勉強中 2005-03-31 20:34 ID:Heaven

When you say tl;dr you're supposed to follow with something off topic.

This thread has been closed. You cannot post in this thread any longer.